Prof. Shailendra Saraf

Prof. Shailendra Saraf

Director

E-mail : director[at]niperahm[dot]ac[dot]in

Mr. Avdhesh Nautiyal

Mr. Avdhesh Nautiyal

Registrar

E-mail : registrar[at]niperahm[dot]ac[dot]in

Mr. Manish Bhomia

Mr. Manish Bhomia

Finance and Account Officer

E-mail : faofficer[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : manish.bhomia[at]niperahm[dot]res[dot]in

Kunal Maheshwari

Mr. Kunal Maheshwari

Assistant Registrar

E-mail : asstreg[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : kunal[at]niperahm[dot]res[dot]in

Tushar Sharma

Mr. Tushar Sharma

System Engineer

E-mail : sys.engineer[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : tushar.sharma[at]niperahm[dot]res[dot]in

Rajeshwari Rathod

Rajeshwari Rathod

Scientist Grade-I

E-mail : scientist1[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : rajeshwari.rathod[at]niperahm[dot]res[dot]in

Shweta Pardal

Ms. Shweta Pimpalkar

Secretary to Director

E-mail : shweta.Pardal[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : patodirector[at]niperahm[dot]ac[dot]in

Ms. Monika Seervi

Ms. Monika Seervi

Scientist Grade-II

E-mail : scientist2[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : monika[at]niperahm[dot]res[dot]in

Dr. Santosh Kumar Behera

Dr. Santosh Kumar Behera

Scientist Grade-II

E-mail : santosh.behera[at]niperahm[dot]res[dot]in

Mr. Ashish Revar

Mr. Ashish Revar

Technical Assistant(Computer Section)

E-mail : tech.asst.it[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : ashishrevar[at]niperahm[dot]res[dot]in

Ms. Nisha Tahiliani

Ms. Nisha Tahiliani

Accountant

E-mail : accountant[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : nishatahiliani[at]niperahm[dot]res[dot]in

Mr. Sunil Parate

Mr. Sunil Parate

Store-Keeper

E-mail : storekeeper[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : sunil.parate[at]niperahm[dot]res[dot]in

Mr. Raju Prasad

Mr. Raju Prasad

Junior Hindi Translator

E-mail : rajbhasha[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : rajuprasad[at]niperahm[dot]res[dot]in

Mr. Jeta Ram

Mr. Jeta Ram

Assistant Grade-I

E-mail : purchase[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : jetaram[at]niperahm[dot]res[dot]in

Mr. Sujeet Pathak

Assistant Grade-II (Accounts)

E-mail : asst.accounts[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : sujeet[at]niperahm[dot]res[dot]in


Mr. Akil Malek

Mr. Akil Malek

Assistant Grade-II (Library)

E-mail : library[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : akil.malek[at]niperahm[dot]res[dot]in

Preet Goswami

Mr. Preet Goswami

Junior Technical Assistant

E-mail : jta[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : preet[at]niperahm[dot]res[dot]in

Dr. Shirish Bhatiya

Dr. Shirish Bhatiya

Veterinarian (Animal House)

E-mail : veterinarian[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : shirish.bhatiya[at]niperahm[dot]res[dot]in

Dr. Rina Kumari

Dr. Rina Kumari

Research Scientist

E-mail : rinakumari[at]niperahm[dot]res[dot]in

Mr. Prakash Ravi Das

Mr. Prakash Ravidas

Hostel Supervisor

E-mail : hostel.supervisor[at]niperahm[dot]ac[dot]in

E-mail : prakash[at]niperahm[dot]res[dot]in

Mr. Murugaboopathy Kalusulingam

Mr. Murugaboopathy Kalusulingam

Technical Assistant

E-mail : murugaboopathy[at]niperahm[dot]res[dot]in

Go to Navigation